Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+

19
maj
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

« powrót

Procedura  opracowana  została na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

         W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU, zwanego

    dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor PRZEDSZKOLA, zwany dalej Dyrektorem.

 

2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora

     Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie        

     urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 700 do 1700.

 

4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić  do 12 dzieci, plus 2 

    uzgodnione z organem prowadzącym ,

     (przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i  zajęć dla dzieci nie może być mniejsza

     nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali   wylicza się z uwzględnieniem mebli  

    oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

 

1)   Sala Oddziału  I – Biedronki              - 77 m2 –    12 dzieci plus 3 opiekunów,

          2)  Sala Oddziału   II – Żabki                   - 77 m2 –    12 dzieci plus 3 opiekunów,

 3)  Sala Oddziału  III – Pszczółki            - 77 m2 –    12 dzieci plus 2 opiekunów,

          4)  Sala Oddziału IV – Motylki             -  77m² -     12 dzieci plus 2 opiekunów,

 5)   Sala  Oddziału V – Wiewiórki         - 65m² -     12 dzieci plus 2 opiekunów

 6)    Pokój logopedyczny            -  izolatka

       

5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi

    wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola, każdemu pracownikowi oraz

    dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony

    przez dyrektora pracownik przedszkola.

 

6. W przedszkolu dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli

    nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia

    bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

 

7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

 

8. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu        prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

      1) sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z   

           pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w      

           przedszkolu;

      2)  płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, przy wejściu do magazynów, na korytarzu

             oraz w miejscu przygotowywania posiłków, w salach dydaktycznych a także środki ochrony

             osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice dla pracowników odbierających

            rzeczy/ produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

 

       3)  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz

            instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

 

       4)  pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w

            maseczki, rękawiczki i przyłbicę ,fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed

            wejściem do pomieszczenia) – pokój logopedyczny;

 

        5)  w apteczce przedszkolnej znajduje się termometr bezdotykowy, który należy zdezynfekować

            po użyciu.

 

      6)  pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur

            postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

10.   Dyrektor:

 

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
 9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej przedszkola.

 

 1.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

       2)  Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

        3)   Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

       4)  Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

       5)  Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 1. Pracownicy kuchni  nie mogą mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielami, rodzicami oraz

innymi pracownikami mającymi kontakt z dziećmi.

13. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 

       1) ciągi komunikacyjne – myją;

     2)  Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł,   

          blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki,    

           zabawki,  szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

 

3)  Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani  

      innych pracowników na wdychanie oparów;

      4)  Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

 1. Pracują w rękawiczkach.

 

 1.  Nauczyciele i pomoce nauczyciela:

 

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu, zabawki;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by  włączony był oczyszczacz powietrza znajdujący  się  w  sali ;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m

 

 1.  Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust ( jeśli ukończyło ono 4 rok życia ) podczas drogi do i z przedszkola.

Rodzice/ prawni opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Dziecko przyprowadza 1 osoba.
 4. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.45. Po godzinie 8.45 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie oczekujący na przyjęcie lub odbiór dziecka zachowują bezpieczną odległość minimum 1,5 metra.
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 7. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do sali umyło ręce.
 8. Po oddaniu dziecka, rodzice zabierają ze sobą maseczkę ochronną i wszystkie przyniesione przez dziecko przedmioty.
 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka. Pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka dyżurującemu pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest przez dyżurującego pracownika przedszkola  do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który/a  oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 12. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona do odbioru dziecka, wchodząc na teren przedszkola niezwłocznie odbiera dziecko i opuszcza teren przedszkola.

 

 1.   Żywienie

 

          1)  Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2) Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 3) Pracownicy kuchni:

                 a.  dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są   

                       posiłki;

                b.  myją ręce:

- przed rozpoczęciem pracy,

                          - przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

                          ugotowana, upieczona, usmażona,

                        - po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

                        - po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

                        - po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

                        - po skorzystaniu z toalety,

                        - po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

                        - po jedzeniu, piciu ,

                 c.  myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

                      higienicznych,

                 d.  przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z

                       obowiązującymi przepisami 1,5 metra,

                  e.  po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami

                       zapewnionymi przez dyrektora przedszkola,

                  f.  myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu

                        detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane  

                      posiłki.

            4)  Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z

                opiekunami, wychowawcami dzieci.

 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 

 

 1.  Wyjścia na zewnątrz

 

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw gdzie  przebywać  będą dzieci,  opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest   z  użyciem detergentu lub dezynfekowany.              Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 5. Sprzęt, który nie będzie zdezynfekowany zostanie wyłączony z użytku.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk i kosz.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie – pokój logopedyczny - izolatka.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku  ignorowania  prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany  przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną , rękawiczki oraz fartuch z długim rękawem.
 9. Rodzice odbierają  izolowane dziecko z przedszkola  przy  wejściu bocznym do budynku,          od strony  ul.  Sitarskich.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 

      1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia  ich  podjęcia do czasu ich

          odwołania.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice dzieci  oraz  osoby  odwiedzające przedszkole, zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 


 
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www